CAREER

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

Qualification2 Position


 • ชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจก่อสร้างมากกว่า 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนนสอบ Toeic 500 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ).
 • มีทักษะในการสื่อสารและภาวะผู้นำ
 • มีทักษะในการเขียนรายงานต่างๆส่งหน่วยงานราชการ และเอกสารรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน ขยัน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในระบบมาตราฐาน ISO45001, ISO9001, ISO14001.
 • สามารถปฏิบัติงานที่หน่วยงานก่อสร้างได้ทั้งเขตภาคตะวันออก และภาคเหนือ

วิศวกรโยธา

Qualification2 Position


 • ชาย / หญิง สัญชาติไทย
 • สำเร็จดารศึกษาระดับปริญาตรี หรือสูงกว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สย.
 • มีทักษะและความชำนาญในการใช้โปรแกรม AutoCAD, Revit, Ms Office etc.
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่หน่วยงานก่อสร้างทั้งโซนภาคตะวันออก และภาคเหนือ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ2 Position

Qualification

 • ชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจก่อสร้างมากกว่า 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนนสอบ Toeic 500 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ).
 • มีทักษะในการสื่อสารและภาวะผู้นำ
 • มีทักษะในการเขียนรายงานต่างๆส่งหน่วยงานราชการ และเอกสารรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน ขยัน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในระบบมาตราฐาน ISO45001, ISO9001, ISO14001.
 • สามารถปฏิบัติงานที่หน่วยงานก่อสร้างได้ทั้งเขตภาคตะวันออก และภาคเหนือ

วิศวกรโยธา2 Position

Qualification

 • ชาย / หญิง สัญชาติไทย
 • สำเร็จดารศึกษาระดับปริญาตรี หรือสูงกว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สย.
 • มีทักษะและความชำนาญในการใช้โปรแกรม AutoCAD, Revit, Ms Office etc.
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่หน่วยงานก่อสร้างทั้งโซนภาคตะวันออก และภาคเหนือ